vaganovaboy:

Vaganova Academy students Ksenia Zhiganshina and Igor Yachmenyov.

(via balletballetballet)